Hoşgeldiniz  

Allah c.c. 99 İsminin Faziletleri ve Anlamları Nelerdir? Hangi Sorunlarda Okunur?

admin | 02 Ekim 2021 | Din, Genel

1 – ALLÂH : Tüm isim ve sıfatlan kendinde toplayan yüce Allah’ın zatının, başka hiçbir varlığa verilemeyen ismidir.

Allah Cenabı Hakk’ın Celal ve Cemal gibi bütün isimlerini kapsamaktadır. Allah diye zikreden Cenabı Hakk’ı bütün isimleri ile anmış olur. Bütün isimler Allah isminde gizlidir. Diğer isimler Allah İsmi Azamına birer sıfattır. Allah ismi hiç bir isme sıfat olmaz. Cenabı Hakk’ın  Zatına mahsus bütün isimlerin özellikleri Allah isminde vardır. Allah ismi; ruhi hastalıklardan, kalp katılığından, küfürden, maddi ve manevi bataklıktan, nefsin istek ve arzularından kurtulmak, düşmanlarını yenmek, merhamet sahibi olmak, Allah’ın istediği şekilde hayat sürmek, son nefeste imanlı ölmek, kalbin nurlanması, imanlı olması ve şifa bulmak, güç, kuvvet ve rızık kazanmak, gizli sırlara vakıf olmak, hem dünya, hemde ahiret saadetine ermek için zikredilir.

2 – ER RAHMÂN:  Bütün Yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden

Günde zikir sayısı : 298  – Dünya ve Ahirette Allah’ın sevgilisi olmak için okunur.

3 – ER RAHİM:  Çok merhamet eden, büyük nimetler veren.

Günde zikir sayısı : 258 – Maddi ve Manevi Rızıklar için okunur.

4 – EL MELİK: Bütün Kainatın Tek Sahibi ve mutlak hükümdarı.

Günde zikir sayısı : 91 – Emir sahibi olmak, maddi ve manevi güçlü olmak için okunur.

5 – EL KUDDÛS:  Hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten pek uzak, pek temiz

6 – ES SELAM: Kullarını selamete çıkaran, Cennetteki bahtiyar kullarına selam veren

Günde zikir sayısı : 131 – Korkulan her şeyden korunmak için okunur. Hasta üzerine 121 veya 161 defa Ya Selam ismi okunursa hasta iyileşme gösterir.

7 – EL MÜ’MİN: Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları koruyup rahatlatan

Günde zikir sayısı : 137 – Kötü hastalıklara düşmemek için okunur.

8 – EL MÜHEYMİN:  Gözeten ve Koruyan

Günde zikir sayısı : 145 – İnsanların düşüncelerini anlar korunur. Ya Müheymin zikrine devam eden unutkanlıktan kurtulur.

9 – EL AZÎZ: Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip

Günde zikir sayısı : 94 – Düşmanlara galip gelmek için okunur.

10 – EL CEBBÂR: Eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan

Günde zikir sayısı : 206 – istek ve arzuların olması için

11 – EL MÜTEKEBBİR: Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren

Günde zikir sayısı : 662 – İzzete ve refaha nail olmak için okunur.

12 – EL HÂLIK : Bütün varlığı, halleri ve hadiseleri, tayin ve tespit eden hepsini yoktan var eden.

Günde zikir sayısı : 731 – İşlerde üzüntüden ve sıkıntıdan kurtulmak için okunur.

13 – EL BÂRİ’ : Eşyayı ve her şeyin vücudunu her şeyin birbirine uygun halde yaratan

Günde Zikir Sayısı : 214 – İşinde Başarılı olur, şöhret bulur.

14 – EL MUSAVVİR [ Tasvir eden, her şeye bir biçim ve özellik veren  EL-MU’TÎ : Veren, ihsân eden

Günde Zikir Sayısı  :336 – Maksat ve merama ulaşmak için

15 – EL ĞAFFÂR :  Mağrifeti pek çok

Günde Zikir Sayısı : 1281 – Bağışlanmak ve günahlardan korunmak için okunur.

16 – EL KAHHÂR : Her şeye her istediğini yapacak şekilde galip ve hakim olan

Günde Zikir Sayısı : 306 – Zalimleri kahretmek için

17 – EL VEHHÂB : Her türlü nimeti devamlı bağışlayan

Günde Zikir Sayısı : 196 – Sıkıntısız borçsuz bir hayat için okunur.

18 – ER REZZÂK : Yaratılmışlara faydalanılacak şeyleri ihsan eden

Günde Zikir Sayısı : 308 – Bol rızıklı ömür için okunur.

19 – EL FETTÂH :  Her türlü zorlukları açan ve kolaylaştıran

Günde Zikir Sayısı : 489 – Maddi manevi hayırlar için okunur.

20 – EL ALÎM : Her şeyi çok iyi bilen

Günde Zikir Sayısı : 150 – ilim zenginliği için okunur.

21 – EL KÂBID : Sıkan, Daraltan

Günde Zikir Sayısı : 903 – Zalimin zulmünden kurtulmak için

22 – EL BÂSIT :  Açan, Genişleten

Günde Zikir Sayısı : 72 – İşlerin büyümesi mal ve paranın bereketi için okunur.

23 – EL HÂFIZ : Yukardan aşağıya indiren alçaltan

Günde Zikir Sayısı : 1481 – Kötüden ve belalardan korunmak için okunur.

24 – ER RÂFİ’ : Yukarı kaldıran, yükselten

Günde Zikir Sayısı : 351 – İnsanlar arasında ve işinde yükselmek için okunur.

25 – EL MUİZZ : İzzet veren, ağırlayan

Günde Zikir Sayısı : 117 – Fakir ve zelillikten kurtulmak için okunur.

26  – EL MUZİLL :  Zelil eden, alçaltan

Günde Zikir Sayısı : 770 – Düşmanları zelil etmek için

27  – ES SEMî’ : Herşeyi iyi işiten

Günde Zikir Sayısı :180 – Duaların kabulü için okunur.

28  – EL BASÎR : Her şeyi iyi gören

Günde Zikir Sayısı : 112 – Acziyetin kalkması için okunur.

29 – EL HAKEM : Hükmeden, hakkı yerine getiren

Günde Zikir Sayısı : 68 – Haklı davasını kazanması için okunur.

30  – EL ADL : Çok Adaletli

Günde Zikir Sayısı : 104 – Adaletli olmak için

31 –EL LATÎF : En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, kullarına iyilikler ulaştıran

Günde Zikir Sayısı : 129  -Dileklerin olması, kısmet ve rızık için Okunur.

32 – EL HABİR : Herşeyin iç yüzünden gizli taraflarından haberdar

Günde Zikir Sayısı : 812 – Hafıza ve idrakin genişlemesi için

33 – EL HALÎM : Suçlara karşı hemen ceza vermeyen yumuşak davranan, süre veren

Günde Zikir Sayısı : 88 – Ahlak ve ilim / huy güzelliği için okunur.

34 – EL AZİM : Çok Azametli

Günde Zikir Sayısı : 1020 – Sözünün tesirli olması için

35 – EL GÂFÛR :  Affı ve mağfireti pek çok

Günde Zikir Sayısı : 1286 – Günahların affı, kötü ahlakı bırakmak için okunur.

36 – EŞ ŞEKÛR : Kendi rızası için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla karşılık veren

Günde Zikir Sayısı : 526 – Talihin açıklığı, bol rızık için okunur.

37 – EL ALİYY : Pek yüce, Pek yüksek

Günde Zikir Sayısı : 110 – Zilletten kurtulmak ve ilim için

38 – EL KEBÎR : En büyük, pek büyük

Günde Zikir Sayısı : 232 – Hürmet görmek için okunur.

39 – EL HAFÎYZU : Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan, herşeyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan

Günde Zikir Sayısı : 998 – Nefsinin ve malının korunması için okunur.

40 – EL MUKÎT : Her yaratılmışın gıdasını, azığını veren

Günde Zikir Sayısı : 550 – Muhtaç olunan şeyi kazanmak için

41 – EL HASÎB : Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiği herşeyin hesabını bütün detayları ile bilen

Günde Zikir Sayısı : 80 – Herkese karşı alnı açık olmak için okunur.

42 – EL CELÎL : Celalet ve Ululuk sahibi

Günde Zikir Sayısı : 5329 – Bir zalimi zorbayı zelil etmek için okunur.

43 – EL KERÎM : Lütfü ve keremi çok geniş, çok bol

Günde Zikir Sayısı : 270 – Bol rızık ve kolaylıklara nail olmak için okunur.

44 – ER RAKÎB : Bütün varlığı gözeten bütün işleri murakabe eden

Günde Zikir Sayısı : 312 – Her işte Allah’ın koruması altında olmak için okunur.

45 – EL MÜCÎB :  Kendisine dua edenlerin isteklerini veren

Günde Zikir Sayısı : 3025 – Duaların kabul olunması için okunur.

46 – EL VÂSİ: İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş, müsaadekâr

Günde Zikir Sayısı : 137 – Ömür uzunluğu, rızık ve sıhhat genişliği için okunur.

47 – EL HAKÎM : Bütün emirleri ve bütün işleri hikmetli

Günde Zikir Sayısı : 6084 – İlim ve hikmet sahibi olmak için okunur.

48 – EL VEDÛD : Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan

Günde Zikir Sayısı : 400 – Herkesin sevgisini kazanmak

49 – EL MECÎD : Şanı büyük ve yüksek

Günde Zikir Sayısı : 3249 – İzzet ve şerefin artması için okunur.

50 – EL BÂ’IS : Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran

Günde Zikir Sayısı : 573 – Kuvvetli irade ve alacaklarını almak için okunur.

51 – EŞ ŞEHÎD : Bütün zamanlarda ve her yerde hazır ve nazır

Günde Zikir Sayısı : 319 – Şehid olmak, heybetli olmak için okunur.

52 – EL HAKK : Varlığı hiç değişmeden duran

Günde Zikir Sayısı : 108 –  Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işin sonunun gelmesi.

53 – EL VEKÎL : Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran

Günde Zikir Sayısı : 66 – Allah’tan her türlü yardımı görmek için okunur.

54 – EL KAVİYY : Pek Güçlü

Günde Zikir Sayısı : 116 – Kansızlık ve vücudun güçlü olması için

55 – EL METÎN : Çok Sağlam

Günde Zikir Sayısı : 500 – Maddi ve manevi sağlam olmak için okunur.

56 – EL VELİYY : Sevdiği kullarının dostu

Günde Zikir Sayısı : 2116 – Her işinde Allah’ın yardımı için

57 – EL HAMÎD : Ancak kendisine hamdedilen, bütün varlığın diliyle yegane övülen

Günde Zikir Sayısı : 3844 – Kazancın genişlemesi

58 – EL MUHSΠ: Sonsuzda olsa tek tek herşeyin sayısını bilen

Günde Zikir Sayısı : 148 – Zekanın kuvvetli olması için okunur.

59 – EL MÜBDİÜ : Bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratan

Günde Zikir Sayısı : 57 – Her işte muvaffak olmak için okunur.

60 – EL MUÎD : Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan

Günde Zikir Sayısı : 124 – Elden kaçanı geriye kazanmak için okunur.

61 – EL MUHYΠ: Can bağışlayan, hayat ve sağlık veren

Günde Zikir Sayısı : 68 – İşlerin başarılı olması için okunur.

62 – EL MUMÎT :  Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan

Günde Zikir Sayısı : 490 – Harama bakmamak, kötülükten vazgeçmek

63 – EL HAYY : Diri, herşeyi bilen, herşeye gücü yeten

Günde Zikir Sayısı : 324 – Sözü tesirli ve herkesten tazim görür

64 – EL KAYYÛM : Gökleri ve yeri, herşeyi tutan

Günde Zikir Sayısı : 156 – Allah’ın izniyle her istekleri olur.

65 – EL VÂCİD : İstediğini istediği anda bulan

Günde Zikir Sayısı : 196 – Kaybedilen şeyi bulmak için okunur.

66 – EL MÂCİD : Kadr ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok

Günde Zikir Sayısı : 2304 – Kazancın bolluğu için okunur.

67 – EL VAHİD : TEK, Zatında, sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan

Günde Zikir Sayısı : 3669 – İstediği olur, kalbi uyanır, aklı nur

68 – ES SAMED : İhtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek merci

Günde Zikir Sayısı : 134 – Hiç kimseye muhtaç olmamak

69 – EL KÂDİR : İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten

Günde Zikir Sayısı : 305 – İstediğini yapmaya gücü yetirmek

70 – EL MUKTEDİR : Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan

Günde Zikir Sayısı : 774 – Her işte başarılı olmak için okunur.

71 – EL MUKADDİM : İstediğini ileri geçiren, öne alan

Günde Zikir Sayısı : 184 – Daima yükselmek için okunur.

72 – EL MÜAHHİR : İstediğini geri koyan, arkaya bırakan

Günde Zikir Sayısı : 847 – Kötü birinin uzaklaştırılması için okunur.

73 – EL EVVEL :  İLK

Günde Zikir Sayısı : 37 – Her hayır işinde birinci olmak için okunur.

74 – EL ÂHİR : SON

Günde Zikir Sayısı : 801 – Ömür uzunluğu için

75 – EZ ZÂHİR :  Herşeyde görünen aşikar

Günde Zikir Sayısı : 1106 – Her meselenin zuhuru için

76 – EL MÜTEÂLΠ: Noksanlıklardan Münezzeh

Günde Zikir Sayısı : 551 – İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek

77 – EL BÂTIN : Herşeyden gizli

Günde Zikir Sayısı : 62 – Nefsi mutmain ve kalbi geniş olması için

78 – EL VÂLÎ: Kainatı ve her an olup biten herşeyi tedbir ve idare eden

Günde Zikir Sayısı : 47 – Sözünün tesirli insanların sevmesi için

79  – EL BERR : Yarattıklarına gereken nimetleri bahşeden

Günde Zikir Sayısı : 202 –  Her halükarda iyilik bulmak

80- ET TEVVÂB : Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan

Günde Zikir Sayısı : 409 – Tövbelerin kabulü için

81 – EL MÜNTEKİM : Suçluları adaleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran

Günde Zikir Sayısı : 630 – Zülüm ve fenalıktan korunmak

82  – EL AFÜVV:  Çok affeden

Günde Zikir Sayısı : 156 – Rızık bolluğu Kalp huzuru için okunur.

83 – ER RAÛF : Çok lütufkar Çok esirgeyen

Günde Zikir Sayısı : 287 – Hiçbir varlıktan zarar görmez.

84 – MÂLİKÜL MÜLK : Mülkün ebedi sahibi

Günde Zikir Sayısı : 212 – Mal ve kazanca zarar gelmez

85 – ZÜLCELÂLİ VELİKRÂM : Hem büyüklük sahibi hem fazl-i kerem sahibi

Günde Zikir Sayısı : 1155 – işlerin kolaylığı için okunur.

86 – EL MUKSİT : Bütün işlerini denk ve birbirine uygun yerli yerinde yapan

Günde Zikir Sayısı : 209 – Eşler arasını düzeltmek için okunur.

87 – EL CÂMİ’ : İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan

Günde Zikir Sayısı : 114 – Küsleri barıştırmak için

88 – EL ĞANİYY: Çok zengin ve herşeyden müstağni

Günde Zikir Sayısı : 1060 – Büyük servet ve geniş rızık okunur.

89 – EL MUĞNİ : Dilediğini zengin kılan

Günde Zikir Sayısı : 1100 – Geçim genişliği, bol rızık ve zenginlik

90 – EL MÂNİ’: Birşeyin meydana gelmesine izin vermeyen

Günde Zikir Sayısı : 161 – Kaza beladan uzak olmak için

91 – Ed DÂRR : Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan

Günde Zikir Sayısı : 1001 – Zararlı kişinin kahrı için

92 – EN NÂFİ’ :  Faydalı şeyleri yaratan

Günde Zikir Sayısı : 201 – Hastalıklardan korunmak, şifa bulmak, zararlardan uzak durmak.

93 – EN NÛR : Yol gösteren, aydınlatan

Günde Zikir Sayısı : 256 – Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak.

94 – EL HÂDΠ: Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren

Günde Zikir Sayısı : 400 – Çocukların itaatkar olması için okunur.

95 – EL BEDî’ : Hayret verici şekilde alemleri yoktan var eden

Günde Zikir Sayısı : 86 – Allah’ın yardımına nail olmak, maddî ve manevî güzellik için.

96 – EL BÂKÎ: Varlığının sonu olmayan

Günde Zikir Sayısı : 113 – Ömrün uzunluğu, sıhhatin iyiliği için

97 – EL VÂRİS: Hakiki malik/sahibi olan

Günde Zikir Sayısı : 707 – Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak.

98 – ER RAŞÎD :  Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonucuna ulaştıran

Günde Zikir Sayısı : 514 – İçki ve zinadan kurtulmak ve güzel ahlak için

99 – ES SABÛR :  Çok sabırlı

Günde Zikir Sayısı : 298 – Başladığı işi kolay bitirmek için

55 Kez Görüntülendi.
Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

© 2012 selosepet Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Başlığım